ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις διάφορες ασθένειες του ανθρώπου αποτελεί θεμέλιο λίθο στην κατανόηση και διασαφήνιση της αιτιοπαθογένειας και παθοφυσιολογίας τους. Οι περισσότερες νόσοι της σύγχρονης κοινωνίας είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας με αποτέλεσμα η επίδραση του περιβάλλοντος στο ευρύτερο σύνολο αυτών των παθήσεων να χρήζει της δέουσας προσοχής και μελέτης. Αποκαλύπτονται οι καθοριστικοί παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην υγεία και τη νόσο μέσω έρευνας σε μοριακό και ιστολογικό επίπεδο. Στο παρόν ΔΠΜΣ μελετώνται οι παθήσεις των συστημάτων οι οποίες σχετίζονται με βιολογικούς παράγοντες, με οργανικά και ανόργανα υλικά, καθώς και με παράγοντες που οφείλονται στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον. Η μελέτη λαμβάνει χώρα τόσο σε μοριακό επίπεδο, με χρήση σύγχρονων μεθόδων ανίχνευσης μεταλλαξιγόνων και λοιμογόνων παραγόντων, όσο και σε ιστολογικό επίπεδο, με χρήση τεχνικών ανοσοϊστοχημείας και παρατήρησης στο οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Μελέτη του περιβάλλοντος

Μελέτη της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις διάφορες ασθένειες.

Μελέτη σε μοριακό επίπεδο

Η μελέτη λαμβάνει χώρα σε μοριακό επίπεδο, με χρήση σύγχρονων μεθόδων ανίχνευσης μεταλλαξιγόνων και λοιμογόνων παραγόντων

Μελέτη σε ιστολογικό επίπεδο

Η μελέτη λαμβάνει χώρα σε ιστολογικό επίπεδο, με χρήση τεχνικών ανοσοϊστοχημείας και παρατήρησης στο οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, και του συνεργαζόμενου Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καθώς και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) , καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν.4485/2017 (Α΄114).

Διοίκηση του ΔΠΜΣ

Όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ είναι:

α)Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

β) Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ που εκλέγεται από την ΕΔΕ μεταξύ των μελών της ΕΔΕ των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, που κατέχουν τη βαθμίδα του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Η εκλογή του Διευθυντή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας ΕΔΕ. Η θητεία του Διευθυντή είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται. Το Διευθυντή αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος εκλέγεται από την ΕΔΕ, μεταξύ των μελών της ΕΔΕ των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

γ)Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ λειτουργεί Γραμματεία του ΔΠΜΣ που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων για την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και τη λειτουργία του προγράμματος (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, τήρηση παρουσιολογίων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων). Επίσης, διεκπεραιώνει τρέχοντα θέματα, που αφορούν στο διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, το πρόγραμμα, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του προγράμματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:30 AM - 13:00 PM
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ στεγάζεται στο Ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΔΙΠ στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ισόγειο-έναντι Γραμματείας Ιατρικής)
  • Τηλέφωνο: 2310 999338
  • Fax:
  • Email: sakkageor@auth.gr

Ακολουθηστε μας

Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.
Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.